UMOWA Z NIANIĄ

Zatrudnienie niani na podstawie umowy uaktywniającej jest proste i korzystne finansowo zarówno dla rodziców, jak i opiekunki. Taką umowę można zawrzeć w przypadku, gdy dziecko, którym niania będzie się opiekować, ma od 20 tygodni do 3 lat (ewentualnie do 4 lat, jeżeli nie ma możliwości zapewnienia dziecku opieki przedszkolnej). Umowa uaktywniająca jest umową o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, na podstawie którego niania sprawuje opiekę nad dziećmi.


Zobacz: Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

 

UMOWA TA JEST ZAWIERANA W FORMIE PISEMNEJ POMIĘDZY NIANIĄ A RODZICAMI LUB RODZICEM SAMOTNIE WYCHOWUJĄCYM DZIECKO. UMOWA OKREŚLA:

  • strony umowy,
  • cel i przedmiot umowy,
  • czas i miejsce sprawowania opieki,
  • liczbę dzieci powierzonych opiece,

  • obowiązki niani,
  • wysokość wynagrodzenia oraz sposób i termin jego wypłaty,
  • czas, na jaki umowa została zawarta,
  • warunki i sposób zmiany, a także rozwiązania umowy.

Jeśli niania ma używać własnego pojazdu (jako warunek zatrudnienia, np. do odbierania dzieci ze szkoły) przy ustalaniu wynagrodzenia stosuje się dodatek uzgodnionej kwoty za kilometr (w przypadku kosztów związanych z paliwem i bieżącym użytkowaniem).


Zobacz: wzór umowy uaktywniającej

 

Umowa uaktywniająca zawierana jest między dwoma podmiotami nie prowadzącymi działalności gospodarczej, tj. między nianią a rodzicem lub rodzicami dziecka – dlatego też przychód uzyskany przez nianię zaliczany jest do przychodów z innych źródeł. Zatem rodzic dziecka nie jest płatnikiem podatku dochodowego z tytułu zawartej z nianią umowy, co oznacza że:

  • nie ciąży na nim obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanego wynagrodzenia,
  • nie ma obowiązku sporządzenia i przekazania niani lub organowi podatkowemu deklaracji i informacji podatkowych (PIT-11, PIT-4R).

 

Miss Governess - International Childcare Recruitment Agency